KEA publicerade den 28 september en ny rapport för Europaparlamentet, vilken kommer att presenteras i sin helhet för kultur-kommittén den 10 oktober 2018. Mobiliteten i kulturens och den kreativa sektorn har fått en alltmer politisk närvaro, både på europeisk och nationell nivå, och många medlemsländer efterfrågar mer lagstiftning. Rapporten kommer att stötta kommitténs arbete med det nya programförslaget för Kreativa Europa 2021-1017.

I linje med EU-kommissionens nya agenda för kultur, presenterar studien brister i de stöd som finns tillgängliga på EU-nivå för kreativa frilansare och kulturarbetare. I detta avseende kommer ett nytt pilot program för mobilitet för kreativa artister och kulturarbetare att implementeras i Kreativa Europa och fungera som ett första steg för att etablera ett mobilitetsprogram för kultur på EU nivå.

Studien belyser vikten av mobilitet för de kulturella- och kreativa sektorerna, och studien presenterar även rekommendationer för implementeringen av ett nytt Europeisk ramverk för mobilitet, vilket kan medföra bättre och lagstiftande miljö. Rekommendationerna som presenteras är:

  • Främja kulturens mångfald, interkulturella dialoger och en ömsesidig förståelse bland européer.
  • Generera ekonomisk och social innovation genom att uppmuntra till mobilitet som stöttar experimentering i kulturen, sektorsövergripande och transnationella samarbeten;
  • Stötta internationaliseringen av artister, kulturarbetare och entreprenörer genom paneuropeiska nätverk och samarbeten med länder i tredje världen.

Läs hela studien här.