Stadgar för
INTERCULT PRODUCTIONS ekonomisk förening
2018-03-08

 

§ 1 Föreningens firma
Föreningens firma är Intercult Productions ekonomisk förening.

§ 2 Föreningens säte
Intercult Productions är en ekonomisk förening. Föreningen och föreningens styrelse har sitt säte i Stockholms kommun.

§ 3 Föreningens ändamål
Intercult Productions ekonomisk förening, nedan förkortat till förningen, är en fristående produktionsgrupp och ett resurscentrum för interkulturella projekt. Vi fungerar som ett nav för lokalt, regionalt och internationellt kulturbyte och agerar kulturpolitiskt nationellt och europeiskt. Föreningens syfte är att, baserat på främst medlemmarnas egna men även föreningens lednings initiativ, kunna vara en plattform för förverkligande av deras projektidéer och på detta sätt och genom denna verksamhet bereda dem ekonomisk nytta och kompetensutveckling.

§ 4 Föreningens verksamhetsvinst
Uppkommen vinst skall återinvesteras i verksamheten.

§ 5 Föreningens räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår sammanfaller med kalenderår, d.v.s., 1 januari till 31december.

§ 6 Föreningens stämma
Föreningens ordinarie stämma är det högsta beslutande organet och äger rum varje år och inom sex månader efter utgången av varje räkenskapsår, senast 30:e juni. Kallelsen ska utfärdas tidigast sex veckor innan och senast fyra veckor innan ordinarie föreningsstämma. Vid extra stämma ska kallelsen utsändas tidigast sex veckor och senast två veckor innan stämman. Kallelse till föreningsstämma ska vara skriftlig och sändas till medlemmarnas uppgivna hemadress. Andra meddelanden till medlemmarna sker genom brev på posten, via e-post och anslag i föreningens lokaler.

Vid varje ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden behandlas:
Ø stämmans öppnande
Ø upprättande och godkännande av röstlängd
Ø val av mötets ordförande, sekreterare och justerare
Ø fråga om kallelsen till stämma skett i behörig ordning
Ø framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
Ø fråga om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
Ø fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöter
Ø fråga om fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisor
Ø val av styrelse
Ø val av revisor
Ø information om verksamhetsplan
Ø medlemmarnas motioner
Ø övriga frågor

Extra föreningsstämma skall hållas när det för uppgivet ändamål begärts av föreningens revisor eller av minst 1/5 av föreningens medlemmar.

§ 7 Föreningens styrelse och revisor
Styrelse väljs på föreningens årsmöte. Styrelsen skall sedan inom sig välja en ordförande och en sekreterare. Föreningen tillåter adjungering vid styrelsemöten av anställda på Intercult Productions ekonomisk förening. Styrelsen består av lägst tre och högst 12 styrelseledamöter och med lägst en och högst 6 styrelsesuppleanter. Suppleanterna inträder i den ordning som beslutats av stämman.

Ordföranden har till uppgift att sammanträden hålls när det behövs, dock minst tre sammanträden per år. Vid styrelsens sammanträden skall det föras protokoll som sekreteraren skriver och undertecknar. Protokollet justeras och undertecknas av den ledamot som styrelsen utser som justerare till det. Styrelseledamöter har rätt att få avvikande mening antecknad till protokollet.

Styrelsen är beslutför enbart då mer än hälften av alla ledamöterna och tjänstgörande suppleanter är närvarande. Föreningen har som målsättning att styrelsebeslut skall fattas genom konsensus.

Ordinarie föreningsstämma utser även en revisor som på uppdrag från föreningsstämman skall granska styrelsens räkenskap och förvaltning. Både styrelsen och revisorn väljs på två år då deras uppdrag upphör med växelvis avgång vid slutet av ordinarie föreningsstämma.

§ 8 Inval av medlem i föreningen
Till medlem i föreningen kan antas fysisk person som arbetat varaktigt inom föreningens verksamhet som anställd under 12 månader eller haft minst ett uppdrag och/eller projekt via föreningen på motsvarande nivå. Personer som samarbetat med eller på annat sätt står föreningen nära kan också väljas in som föreningsmedlem. Ansökan om medlemskap ska vara skriftlig och tillställas styrelsen. För att väljas in krävs att 2/3 av närvarande föreningsmedlemmar som godkänner invalet vid en föreningsstämma. Medlemskap beviljas endast sökande som kan förväntas stödja föreningens mål och bidra till dess utveckling

§ 9 Insats
Medlem skall senast en månad efter inträdet ha betalt en medlemsinsats på 200 kr till föreningens bank(post)giro. Medlem deltar bara med en insats och har en röst på stämman. Medlemsinsats återfås inte vid utträde eller uteslutning eller vid föreningens nedläggning.

§ 10 Uteslutning av medlem
Medlem som inte iakttar sina förpliktelser mot föreningen eller som motarbetar dess syfte kan uteslutas ur föreningen efter beslut på en föreningsstämma med 2/3 dels majoritet.

§ 11 Stadgeändring
Stadgeändringar kan beslutas på en stämma med 2/3 dels majoritet av de röstande utom i de särskilda fall då ¾ majoritets krävs enligt lagen om ekonomisk förening.

§ 12 Upplösning av föreningen
Upplösning av föreningen kan beslutas på en stämma med 2/3 dels majoritet av de röstande. Vid föreningens upplösning skall, efter att alla skulder är betalda, alla kvarstående tillgångar överlämnas till kulturändamål som, enligt förslag från styrelsen beslutat av stämman blir föreningens mening, är av liknande karaktär som föreningens. Medlemmarna avstår därmed frivilligt att kräva andelar i kvarlåtenskapen.