Wood is Cool 2018-20192018-10-29T15:07:50+00:00

Wood is Cool 2018-2019

Intercult har tillsammans med Project North, Arctic Art Institute, fått stöd av Svenska Institutet Creative Force Russia för pilotprojektet Wood is Cool. Projektet är förberedande för ett större projekt i Arkhangelsk 2019, med syfte att skapa ett nytt kulturcenter för unga i en av de äldre träbyggnaderna som är utmärkande för Arkhangelsk och rysk kulturhistoria.

Projektets syfte är att skapa en känsla av ägandeskap för Arkhangelsk kulturarv och att inte bara bevara det utan transformera en av byggnaderna till en allmän, modern, kulturell plats. Projektet kommer att stärka medvetenheten kring byggda miljöer och hur vi kan använda oss av kulturarv som en resurs för stadsutveckling och demokratiskt deltagande genom civilsamhället, kultur och kreativa processer. Wood is Cool kommer att engagera ungdomar och unga vuxna som ambassadörer för förändring, tillsammans med professionella och operativa aktörer i kulturarv, sociologi, konst och kulturaktivism.

Deltagare från Sverige:

Bakgrund
Staden Arkhangelsk i norra Ryssland har flera intressanta träbyggnader från 1600-talet. Byggnaderna har ett historiskt, kulturellt och arkitektoniskt värde, såväl som ett ekonomiskt värde där trä historiskt sett fungerat som en resurs för ekonomisk inkomst i regionen. Pågående processer av gentrifiering, förfallet av den ryska infrastrukturen, såväl som utmaningar i att bevara de äldre byggnaderna i Arkhangelsk har spelat ut sin roll, vilket resulterat i att många byggnader förstörts under åren. Byggnaderna är marginaliserade: trä-block har gradvis blivit förstörda och blivit oanvändbara. Projektets planerade aktiviteter kommer att fokusera på aktuella behov och utmaningar för urban stadsplanering med demokratiskt deltagande. Resultatet är metoder för att stadsutveckling genom att involvera olika sektorer, samarbeta mellan åldersgenerationer och trans-aktivism.

Målsättning är att utveckla professionell kunskap och öka medvetenheten för kulturarv och demokratiskt deltagande i den pågående urbana stadsutvecklingen. Syftet är att fördjupa respekten för det historiska Archangelsk och dess träbyggnader, puscha för ett erkännande av användningen av trä i modern konstruktion och framförallt att mobilisera ungdomar och unga vuxna kring frågan om kulturarvets värde i stadsutveckling och en hållbar stadsmiljö. Ungdomar borde veta och uppskatta bandet mellan dåtiden och nutiden, och vara engagerade i planeringen för användandet av nya platser – också för att stärka deras demokratiska deltagande och demokrati som sådan.

FINANCER
Wood is Cool är finansierat av Svenska Institutet inom Creative Force Russia.

Till toppen