Baltic Audience Links

Baltic Audience Links är ett internationellt projekt som handlar om publikutveckling i Östersjöregionen. Projektet syftar till att skapa ett nätverk av små kulturorganisationer som arbetar med kultur lokalt i stadsdelar. Genom projektet erbjuds intresserade kulturorganisationer i Sverige och Östersjöregionen en plattform för möten med kulturaktörer som redan har aktiva, regionala kultursamarbeten. Grundtema för våra möten har varit publikutveckling och verktyg för kulturens lokala samhällsengagemang. Projektet erbjuder kompetensutveckling för kulturinstitutioner kring deras engagemang och relation med publikgrupper, genom gemensamt framtagande av en rapport om publikutvecklingsstrategier i BSR regionen. Rapporten pekar på goda exempel gällande hur konst- och kulturinstitutioner kan arbeta för ökad tillgänglighet och breddat deltagande i kulturlivet.

I Östersjöregionens urbana miljöer observerar vi ett växande antal bottom-up-initiativ som genom kulturaktiviteter främjar lokala nätverk på community-nivå. I vissa fall omvandlas dessa lokala initiativ till rörelser och arbetar i förlängningen med att påverka politiker i positiv riktning och värna stadsdelens intressen och behov. Detta genererar i sin tur en direktlänk mellan beslutsfattare och samhällets invånare. Inom nätverket Baltic Audience Links har vi fokuserat på olika projekt inom området deltagandekultur i Polen, Litauen och Lettland. Vi har där diskuterat och undersökt tillvägagångssätt, utmaningar och möjligheter med att arbeta på detta vis. Genom att kartlägga erfarenheter från fria organisationer och andra kulturskapare, som arbetar med att skapa och möjliggöra möten mellan människor i städernas olika stadsdelar, försöker vi bidra till en förståelse för deltagande-metoder inom publikutveckling.

I det perspektivet strävar vi efter att utöka ett litet BSR nätverk som vi lyckats bygga genom att ansluta det till befintliga nätverk inom kultur och icke-formell utbildning i BSR-regionen och EU: CORNERS, Access Europa och River//Cities. Vi anser detta pilotprojekt ha potentialen att bli ett växande nätverk av kulturorganisationer, som i sin tur kan bidra till att skapa lokalsamhällen där medborgarna själva aktivt kan påverka formandet av och framtiden för sin stad. Modellen, som bygger på regelbundna evenemang i städerna, där partnerskapsorganisationer är baserade, verkar vara mycket effektiv.

Under projektperioden deltog organisationer i följande aktiviteter:

  • Kulturaktörer samlades på 4 stora evenemang i Sverige, Litauen och Polen
  • Vi utvecklade arbetsgrupper och ansökte om två EU- och två BSR-projekt, inriktade på deltagande i stadskulturen.
  • Organisationer deltog i diskussioner och workshops, besökte varandras evenemang som inbjudna experter
  • Partners publicerade en publikationsutvecklingsrapport om BSR-regionen
  • Projektet samlade omfattande material (fallstudier, referensartiklar och organisationsbeskrivningar) på den dedikerade webbplatsen www.balticaudiencelinks.eu och undersidan av www.river-cities.net
  • Projektets aktörer sökte nya möjligheter att fortsätta samarbetet och komma med nya initiativ tillsammans! ☺

Läs publikationsutvecklingsrapporten om BSR-regionen här.

Läs analysen av lyckade projekt och best practice i BSR-regionen här. 

Partners

Finansiär