Tack vare EU:s civilskyddsmekanism mobiliserades över 360 personer för brandbekämpning, 7 flygplan, 6 helikoptrar och 67 fordon under tre veckor i juli och augusti för att hjälpa Sverige med att bekämpa skogsbränderna som rasat i Sverige.

Det är det europeiska civilskyddets största insats mot skogsbränder under det senaste decenniet, och den största insatsen mot skogsbränder totalt räknat i personal. Insatsen omfattade 815 flygtimmar och 8 822 vattenbombningar.

Bakgrund
Europeiska kommissionen samordnar frivilliga erbjudanden från deltagande stater genom EU:s civilskyddsmekanism, och kan medfinansiera transport av nödhjälpsartiklar och experter till landet i fråga. Mobiliseringen av hjälpinsatserna samordnas genom kommissionens centrum för samordning av katastrofberedskap, som noga följer utvecklingen och ger möjlighet att medfinansiera transporter för det erbjudna stödet.

Stödet kan bestå av omedelbar hjälp samt experter och insatsenheter. När det gäller bränder kan detta omfatta brandsläckande flygplan.

Kommissionen har föreslagit att stärka EU:s civilskyddsinsatser genom rescEU, så att medlemsstaterna är bättre rustade när olika katastrofer drabbar dem. rescEU vilar på två grundläggande pelare: Förebyggande och beredskap samt större insatskapacitet, inklusive en europeisk reservkapacitet som ska fungera som ett skyddsnät när den nationella kapaciteten överväldigas. Förslaget är en viktig del i Jean-Claude Junckers agenda för ett EU som skyddar.

EU:s civilskyddsmekanism globalt underlättar samarbetet vid katastrofinsatser mellan 34 europeiska stater (EU:s 28 medlemsstater, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Island, Montenegro, Norge, Serbien och Turkiet).

Läs mer 
resceEU: Ett europeiskt system för att hantera naturkatastrofer