Det norska kulturrådet leder projektet Inkluderande kulturliv i Norden tillsammans med Intercult och har tagit initiativ till en kartläggning av erfarenheter kring inkludering i kulturlivet. Arbetet har resulterat i rapporten Plats i kulturen – betraktelser från ett mångfaldigt konst- och kulturliv i Norden.

Rapporten Plats i kulturen – betraktelser från ett mångfaldigt konst- och kulturliv i Norden presenterar en samlad överblick över existerande nordiska rapporter, policyer och konstpraxis, som är knutna till kulturell mångfald, inkludering och interkulturalitet – primärt för den nordiska kulturscenen 1995–2018. Inledningsvis dyker rapporten ned i en omfattande nordisk bibliografi och därefter presenteras en överblick av existerande konstprojekt och initiativ, som har varit med att främja ett inkluderande kulturliv ur ett nordiskt, europeiskt och internationellt perspektiv. Rapporten tar avstamp i datainsamlingen och kartläggningen och ser avslutningsvis närmre på kulturpolitiken i de nordiska länderna i förhållande till mångfald.

Rapporten är framtagen i partnerskapet Nordic Forum for Interkultur (NFI) av de fyra kulturorganisationerna och resurscentrumen Intercult, Center for Kunst & Interkultur (CKI),  Transcultural Arts Production (TrAP) och Interkultur Drammen. Rapporten är finansierad av Nordiske initiativ Inkluderende Kulturliv i Norden under Norska Kulturrådet.

Implementering
Arbetet med rapporten påbörjades 2017 och kommer att uppdateras regelbundet under 2019. Rapporten kommer bland annat att presenteras på den kulturpolitiska konferensen Folk och kultur i Sverige i februari 2019.

– Målet med rapporten har varit att belysa den mångfald av projekt och goda exempel som finns för att nya initiativ inte behöver starta helt på nytt, säger Silje Eikemo Sande, projektledare för Inkluderande kulturliv i Norden. Därför är det viktigt att förmedla rapporten till politiker, kulturadministrationer och institutioner och förhoppningsvis implementera underlaget i framtida arbete med mångfald i kulturlivet i Norden.

Ta del av rapporten i sin helhet här.

Läs mer om rapporten här.