Programförslaget

Kommissionen presenterade i maj ett förslag för upplägget av Kreativa Europa för programperioden 2021-2027. Fokus för det nya programmet ska ligga på att främja kultur som bidrar till en känsla av europeisk identitet, och dessutom ska människorna sättas mer i centrum, genom att grundläggande rättigheter och värderingar främjas. Man vill skapa möjligheter till engagemang och demokratisk delaktighet i politiken och civilsamhället.

Det nya förslaget till Kreativa Europa handlar bl.a. om satsningar på stöd främst till musik, litteratur, arkitektur och kulturarv, mobilitetsstöd för konstnärer och kulturella kreativa organisationer för att kunna göra internationella utbyten, samt satsningar på att sprida europeiska kulturprojekt utanför EU. Följande stödformer är föreslagna för delprogrammet kultur: samarbetsprojekt, europeiska nätverk och plattformar, mobilitetsstöd för konstnärer och kulturella kreativa organisationer, stöd för kulturella organisationer att kunna arbeta på internationell nivå samt stöd för policyutveckling och implementering, samt stöd för samarbete inom policyarbete på kulturområdet. Angående sektorsinriktade insatser ska det ges stöd till musiksektorn för att främja mångfald och publikutveckling, stöd till bok- och förlagsbranschen, stöd till arkitektur- och kulturarvssektorn för bl.a. internationalisering och erfarenhetsutbyten mellan professionella utövare.

Från kommissionens förslag står det om hur de kulturella och kreativa sektorerna står inför utmaningar i och med den digitala utvecklingen. Det finns behov av att utveckla nya affärsmodeller och att allt mer dra nytta av den digitala tekniken. Det nya programmet ”syftar till att ge aktörer möjlighet att utveckla tekniskt och konstnärligt innovativa europeiska gränsöverskridande initiativ i syfte att utbyta, samskapa, samproducera och distribuera europeiska verk och göra dem tillgängliga för en bred och diversifierad publik.” Programmet bör enligt kommissionen således anpassas mer i och med teknisk eller samhällelig utveckling.

Budget

Vad gäller budgetförslaget för Kreativa Europa, så ingår detta som ett avsnitt i förslaget på långtidsbudgeten för EU under ”Investera i människor”. Den föreslagna totala budgeten ligger på 1,8 miljarder euro, varav ca 609 miljoner euro för delprogrammet kultur (som innebär en ökning från nuvarande program på 450 miljoner Euro).

Mer information:

Riksdagens hemsida

Kulturrådets hemsida.

Här finns en tidslinje för uppdateringar vad gäller programförslaget.