Under våren har Intercult * precis som många andra ställt om delar av verksamheten till digitala möten. Verksamheten är igång och varannan vecka inbjuder vi vår publik till samtal om ämnen som vi arbetar med i europeiska partnerskap. Genom Europa Direkt Intercult fortsätter vi att informera om kulturpolitik i Europakommissionens korridorer, politik som påverkar livsvillkor för kulturarbetare och som ändrades så drastiskt från dag till dag av coronakrisen.

Självklart kan vissa kulturorganisationer betrakta det interdisciplinära arbetet som ytterligare en scen att finnas på i Sverige och i Europa, och finna en ny publik för detta arbete i de euroepiska projektsamarbetena. Det stärker våra organisationer och vår sektor att med eftertryck markera närvaron på dessa tunga politiska och ekonomiska spelplaner. Att delta i projekt stärker organisationer ekonomiskt även om det i europeiska sammanhang sällan handlar om rena kulturproduktioner. Ändå är det inte allt för sällan som konst och kultur ses som ett verktyg att lösa problem inom andra områden. Kulturen själv ser inte heller sin givna plats på andras spelplan.

I kommande webinarier söker vi svaren på hur vi tillsammans med organisationer från Europa kan fortsätta arbeta multidisciplinärt med ämnen som angår samhället, nu och i den post-covid era som inträffar någon gång i framtiden.

  • Den 3 juni håller vi ett webbinarium på engelska om samskapande i offentliga rum och hur den pågående pandemin påverkar hur vi upplever, delar och skapar kultur tillsammans. Teman som återfinns i Kreativa Europa samarbetet Memory of Water EU Creative Europe som Intercult leder sedan 2018.
  • Den 15 juni samarrangerar Intercult ett webinarium tillsammans med Smart Frilanskooperativ; Could the Covid19 pandemic usher in new EU-policies for the Creative and Cultural Sector (CCS) and better conditions for artists in Europe ?
  • Den 17 juni blir det ett webbinarium på svenska och kulturens kraft att förändra och ta sig an stora och komplexa utmaningar som drabbar både konst och samhälle. Changemaking som metod i kulturens styrning är temat i @Erasmus + partnerskapet I Improve som Intercult leder från starten 2019.

Klimatet är en stor del av samhällsplaneringen. Intercult ansluter sig till arbetet genom att skapa utrymme för kulturskapare, producenter, konstnärer, forskare där man gemensamt kan utforska kulturella svar på miljö- och klimatfrågor relaterade till stadsplanering och kulturarv.

Kultur och hållbar stadsutveckling. En berömd fråga från Radio Wroclaw till Manchester (UK) “What on earth do the arts and culturehave to do with climate change?” illustrerar läget- klimatfrågan är ännu ett begynnande ämne för kulturorganisationer att jobba med metodmässigt men eftersom kulturen måste flytta positionerna till andra områden så kommer klimatet att utgöra grunden till många verksamheter, inte minst kulturella, de kommande åren. Medan det ekonomiska och sociala värdet av konst och kultur alltmer erkänns i städer, är det mycket mindre känt hur de kan bidra till att skapa hållbara städer. Detta börjar förändras, vilket exempelvis framgår av World Cities Culture Forum’s Culture and Climate Change Handbook for City Leaders (2017). Klimatfrågan är enligt många bedömare en kulturell utmaning.

Kreativitet och konst genererar ekonomiskt och socialt kapital: de är viktiga för ekonomin, liksom för hälsa och välbefinnande, social integration, förnyelse och kanske viktigast av allt, de formar stadsidentitet. Nu inser vi att kultur också är avgörande för att skapa socialt hållbara städer som är motståndskraftiga, framtidssäkra och mycket roligare ställen att bo på.

Klimatförändringar är en kulturell utmaning som kräver en handling här och nu. Kan kulturen kombinera dessa element – kreativt rama in ett gemensamt syfte, känsla av inkludering, kännedom och arbeta mot ett slutmål, att få ansvar och uppgifter att göra, och skapa både ett gemensamt och individuellt utrymme för tanke och handling? Vi har inga färdiga svar men i Intercults internationella team SOS for waterfronts ( Horisont 2020 partnerskap ), River//Cities ( pan-europeiskt nätverk) och Memory of water ( Kreativa Europa partnerskap), I_Improve ( Erasmus + partnerskap ) diskuteras ansvaret, möjligheter och testas nya, digitala arbetsmetoder. Dessa internationella nätverk håller oss i allra högsta grad vid liv och hjälper att övervinna såväl den ekonomiska som sociala krisen. De ger oss tro på framtiden.

Kulturarv och konstnärer. Ett exempel på metodarbete om kulturella lösningar på hotande klimatförändringar utgår från EU projektet Memory of water. Kulturen arbetar här på två plan, med socialt medvetande, ägarskap och inkludering i statsekonomisk samhällsplanering samt skydd av vårt gemensamma kulturarv så att det inte försvinner från stadskartan. Att bevara kulturarv för framtida generationer är ett nationellt och europeiskt ansvar. Konstnärliga interventioner, på plats i Gdansk och Levadia innan Covid, och digitalt i Limerick, Govan och Stockholm nu under Covid, ger en ny syn på kulturarvets betydelse för lokala och europeiska samhällen, från identitet till trygghet.

Intercult vill välkomna alla till ett digitalt City Lab i Stockholm under hösten 2020. Hör gärna av er med tips, idéer, uppslag som vi kan ta upp under det internationella evenemanget!

Ta hand om er !

Iwona Preis, VD Intecult

* Intercult arbetar i multidisciplinära former och partnerskap i såväl svenska som euroepiska sammanhang och skapar länkar mellan kultursektorns flera delar såsom kulturarv, konstnärligt arbete i det offentliga rummet, scenkonst, bildkonst, Vi fungerar som kulturdriven brygga till forskning, utbildning, stadsutveckling, de globala miljömålen, teknik och historia- med andra ord en vital och kanske ibland oväntad länk till hållbar samhällsutveckling. Vi erbjuder kunskap och delar vår erfarenhet med er.

Vi testar nya, hittills oprövade områden i sökandet efter resurser och nya format att förmedla kultur på för att möta en publik som konsumerar kultur på ett helt nytt sätt.