Valet till Europaparlamentet i maj 2019 äger rum i en avgörande tid för Europeiska Unionen. Efter en hård recession och finanspolitisk konsolidering, har växande sociala och ekonomiska skillnader lett till en ökad politisk misstro och euroskepticism. I den här kontexten är det viktigt att kulturen inte används för att polarisera människor, utan ses som en källa till gemenskap och en kraft för samarbete och acceptans.

Nu är det läge att tänka framåt och vidhålla att europeisk mångfald gör oss starkare. Culture Action Europe uppmanar alla politiska aktörer att förhålla sig till kulturfrågor på ett konstruktivt och respektfullt sätt inför Europaparlamentsvalet, eftersom utan ett tydligt erkännande av dess kulturella dimension är Europeiska Unionens framtid som en gemensam strävan svår att föreställa sig.

Culture Action Europe ser Europaparlamentsvalet 2019 som ett hävdande av Europas kärnvärden och demokrati i tider då dessa står under hot. Vi har uppmärksammat ökade påtryckningar av den konstnärliga och kulturella friheten liksom nya globala utmaningar, som digital omställning och klimatförändringar. Detta kräver ambitiös och målmedveten kulturpolitik inom EU som en fundamental del av ett starkt Europa, ett Europa som kultursektorn kommer att stötta och försvara.

Det är nu kritiskt att europeiska partier konfronterar de som vill förändra EU:s grundvalar. I denna gemensamma strävan utmanar Culture Action Europe euroskeptiska röster och står sida vid sida med politiska initiativ som erkänner kulturens bidrag till Europa som en nödvändig kraft för sammanhållning, jämställdhet ochinkluderande samarbete.

Därför appellerar Culture Action Europe till alla aktörer i Europaparlamentsvalet:

  1. Att erkänna kulturens fundamentala roll för utvecklingen av Europeiska Unionen och dess program, inklusive en tydlig definition  av deras strategiska riktlinjer för kulturpolitik inom EU;
  2. Att förpliktiga sig att försvara europeiska värderingar, särskilt konstnärlig och kulturell frihet liksom kulturella rättigheter, värna dialog mot hat, och stolt upprätthålla kulturell mångfald som en fundamental komponent av europeiska samhällen;
  3. Att föreslå kandidater med kulturell medvetenhet. Kandidater måste kunna bedöma politik från ett multifacetterat perspektiv, där man även tar hänsyn till sociala, ekonomiska och kulturella aspekter;
  4. Att avsätta minst 1% av EU-budgeten till kultur och dubblera de finansiella anslagen för kultur inom programmet för Kreativa Europa för att garantera effekt och tillgänglighet;
  5. Att erkänna skapande och kulturellt utövande som ursprung till kulturellt värde, vilket vidare ger social och ekonomisk effekt, och förtjänar därför initialt offentlig investering;
  6. Att erkänna konstnärlig forskning och experimenterande som en nyckel för att generera kunskap och kritiskt tänkande, utveckla nya förhållningssätt till växande teknologiska, miljömässiga och sociala utmaningar och i produktionen av samtida kultur, inkludera digitala kulturer;
  7. Att möjliggöra koordination av flera nivåer mellan kulturell sektor och relevanta aktörer inom andra fält, de europeiska institutionerna, medlemsstaterna, liksom både lokala och regionala myndigheter, och internationella organisationer;
  8. Att uppmuntra utvecklingen av välfärdssystem och tillämpningen av rättvis anställning som stöttar de med osammanhängande anställningar, vanliga inom den kulturella sektorn och alltmer i den bredare ekonomin;
  9. Att avsätta tillräckliga resurser för mobiliteten för kulturarbetare och kulturarbeten för alla sektorer både inom och utom Europa, med hänsyn till dess obestridliga EU-mervärde och dess bidrag till gemensam kulturell förståelse, marknadsutveckling, innovation och hållbart kulturellt utövande;
  10. Att främja en rättvis och etisk digitalisering av kultur och kulturarv, beakta mångfald och inkludering, liksom verka för en digital plattform där vinstdrivande, ideella, offentliga och samhällsbaserade initiativ kan samexistera.

Intercult har varit en del av Culture Action Europe sedan 2005. Översättningen av Culture Action Europe’s kampanjmaterial har gjorts av Emma Lindvall, som praktiserade på Intercult under hösten 2018.