ACCESS EUROPA (AE)
Access Europa startades som en del av Intercults verksamhet 2012 för att öka medvetenheten om internationella samarbeten för kultursektorn och sätta internationell kulturpolitik på agendan. Det är en plattform som erbjuder omvärldsbevakning, nätverkande, kompetensutvecklande och erfarenhetsutbyte för internationella projekt. Vår ambition är att vara ett nav för kulturarbetare med ett intresse för internationella frågor och samarbeten. Plattformens ca 50 stödmedlemmar härstammar från regionen, kommuner, kulturorganisationer och ca hälften är kulturentreprenörer. Publiken för plattformens aktiviteter når minst 3 000 mottagare med Stockholm som närområde och fast bas för den uppsökande verksamheten.

Kultur som ledande i samhällsutvecklingen
Vi på Intercult anser att kultur är en katalysator för kreativitet och tillväxt och vi är övertygade om att AE:s verksamhet kan inspirera människor till möten. Samtal om politik, kultur och konst kan fungera som ett verktyg för att stimulera till eftertanke och starta debatt och diskussion om komplexa eller abstrakta begrepp. Våra projekt syftar till att visa på vikten av en internationell medvetenhet hos kultursektorn. Vi anser att den kulturella och kreativa sektorn kan spela en ledande roll för att skapa en social sammanhållning och hållbarhet. För att nå ut till en bred publik är det därför av största vikt för oss att ha långsiktiga samarbeten med regionala och lokala organisationer och aktörer och inte bara fokusera på storstäderna.

Innehåll
Vi producerar kunskap och innehåll som kan användas på lokal, nationell och europeisk nivå. Det handlar om panelsamtal, föreläsningar och praktiska workshops om ämnen som är relevanta för våra medlemmar. Vi uppdaterar även vår Facebook-grupp kontinuerligt med omvärldsanalys om vad som pågår på den globalt på den kulturpoliska arenan. På så sätt erbjuder vi möjligheten att bli informerad och engagerad i aktiviteter som berör kultursektorn och internationella frågor. Plattformen ger även sina stödmedlemmar möjlighet att vara mer aktiva i europeiska sammanhang och att skapa fler framgångsrika projekt genom ansökningar till EU:s kulturprogram och andra europeiska och internationella stödformer. I frågan om internationella kultursatsningar är vad som sker på en europisk nivå av största intresse för svenska aktörer. Det går inte att särskilja nationell kulturpolitik från den internationella arenan och man behöver förstå svenska kulturpolitiska satsningar utifrån ett globalt perspektiv. Vi har även en referensgrupp bestående av erfarna kulturarbetare där vi kontinuerligt diskuterar hur AE kan uppdateras för att vara relevant för sin målgrupp.

Kultur 3.0
Pier Luigi Sacco beskriver i sin bok Konst, delaktighet, utveckling (2013) hur vi idag lever i kultur 3.0 som präglas av hur relationen mellan konsument och producent löses upp. Publiken har blivit utövare och kulturen har kommit att genomsyra alla möjliga områden i samhället. De kategorier som tidigare kännetecknade kulturvärlden och vår förståelse för kultur har luckras upp, och detta påverkar offentliga platser. Om kultur 2.0 präglades av framförallt masskultur är 3.0 en reaktion på att nya subkulturer växer fram som är intresserade av individuella uttryck och därmed förändras den traditionella uppdelningen mellan besökare och aktör. AE:s verksamhet inspireras av dessa idéer genom att medlemmarna uppmuntras till att vara medskapare av innehållet, t.ex. genom att vara med i panelsamtal eller ge förslag på tematik.

Publikutveckling
Jämställdhet, mångfald, demokrati och interkulturella perspektiv har varit en grundläggande drivkraft ända sedan verksamheten startade. Det är viktigt för oss att säkerställa en geografisk spridning på våra programpunkter för att innehållet ska bli relevant för en bred publik. Vi arbetar därför aktivt med publikutveckling för att säkerställa att vi når ut till olika grupper. Publikutveckling bygger på att skapa en relation mellan producenten och konsumenten av kulturella och kreativa aktiviteter. För oss handlar det om att ha ett tvärsektoriellt fokus inom kultursektorn där till exempel konstnärer, kulturhandläggare, producenter, fria grupper och institutioner känner sig välkomna. En annan viktig aspekt för AE är hur vi kan experimentera med idén om vad för innehåll vi ska erbjuda till våra medlemmar för att vi inte ska fastna i förutsägbara mönster.

Koppling till värdorganisationen Intercult
AE:s aktiviteter kompletterar den mer generella EU informationsverksamheten i Europa Direkt Intercult. På AE har vi möjlighet att fokusera på smalare frågor och bjuda in personer med spetskompetens inom området kultur och internationella frågor. AE:s aktiviteter förhåller sig till den svenska och europeiska kulturpolitiken och fokuserar på områden som demokrati och jämlikhet. Vår ambition är att arbeta med att göra kultursektorn i Sverige medvetna om vikten att arbeta internationellt och engagera sig i demokratiska frågor.

Click edit button to change this text.